Socialterapi

TRYGGHET och LIVSSAMMANHANG är viktigt för alla människor – i synnerhet för dem som har svårt att skapa det ur egen kraft. Ett individuellt liv i gemenskap är ett av flera fundament i socialterapin.    Människors olika olikheter leder till utveckling, om tolerans och frihet får råda, är en grundval i det socialterapeutiska arbetet.

Norge mm 173
  •  Målet för verksamheter enligt LSS bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor.

Även med en diagnos är varje människa en individ som skiljer sig från andra med samma diagnos. Även om man har en diagnos – så är men inte sin diagnos. I socialterapin är alla unika individuella personligheter där det gäller att förnimma och stimulera den friska delen av personligheten ”jaget” – som är att ha tilltro till den ”friska kärnan”. (Jaget – som omöjligt kan valideras med naturvetenskapliga metoder) Och med den ”friska kärnan” som grundval tilltala det utvecklingsbara. En funktionsbegränsning är inte samma sak som att inte ha en utvecklingsmöjlighet.

Samtidigt behövs kunskap om olika diagnoser för förståelse, arbetssätt och metoder som verktygslåda att ta ur. Att lära individen att hantera styrka och svaghet som en förutsättning för sin utveckling.

Med lyhördhet och intresse för den enskildes individuella förväntningar och mål i livet, vilka ska komma till uttryck i Genomförandeplanen. Gemensamt med LSS-mål: ”Att leva som andra”, ”att stödet stärker den egnes förmågor och hjälp till självständighet” och ett ansvar för att ”stöd och hjälp ges till den som har svårighet med att klara sina dagliga personliga behov själv”, samt också ”fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter”.

DETTA SAMMANFALLER VÄL med Solstrimmas ändamålsparagraf  ”Att främja individens utveckling på bästa möjliga sätt”.

Norge mm 077

SOCIALTERAPI ÄR EN AKTIVERANDE OMSORG – en omsorg som vill lyfta fram och påvisa alla olika människors olika förmågor – oavsett diagnos, funktions/-nedsättning/-hinder/-variation. Människor med funktionsvariation har stor potential att uttrycka sig kreativt och konstnärligt – oberoende av den utövandes intellektuella förmåga eller oförmåga.   Den konstnärliga/kreativa processen blir terapeutisk när hela personligheten engageras, när tanke, känsla och vilja samtidigt aktiveras till samverkan – ”mittens läkande kraft” – som väg till inre utveckling.  Så vill socialterapin inspirera/bidraga till mångsidig utveckling och metod för att uppnå utveckling utifrån varje individs egna förutsättningar.

HÄR FINNS INGA FÄRDIGA MALLAR – utan arbetet kräver stort intresse och engagemang med ett bemötande inspirerat av den antroposofiska människobilden – där tålamod, tolerans och acceptans för det individuella ska råda. Detta ger förutsättning för ett dynamiskt arbete som kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att det hela tiden svarar mot den enskildes aktuella situation.

I Mölnbo/Järna/Vagnhärad/Södertälje finns en rad stiftelser med ett rikt utbud på mycket varierande och lämpliga arbetsplatser. Solstrimma har ett gott samarbete med dessa och kan bistå den boende att tillsammans med handläggare finna en för den boende lämplig arbetsplats. Ett önskemål är att de  boende på Solstrimma ska ha olika arbetsplatser.

Norge mm 241

MILJÖN i socialterapeutiska verksamheter är ofta medvetet gestaltat. Här eftersträvas harmoni genom färgsättning grundad på kunskap om Goethes komplementär färger. Indirekt belysning, naturmaterial i textil och möbler – allt för att skapa en god yttre omvårdnad. En estetisk gestaltad miljö för människor som ofta är mycket sensibla för detaljer, där också en begränsning av intryck kan bidra till trygghet.

NÄRINGEN ses som ett av flera fundament i stödet för individens utveckling.
Hur maten är odlad är betydelsefullt för både dess näringskvalitet och förmåga till livskraft. Här är biodynamiskt och ekologiskt odlat att föredra, där maten tillagas av råvaror från grunden.
Ett begränsat sockerintag och strävan efter födoämnen utan tillsatser och färgämnen skapar grund för ett bättre mående och en bättre hälsa. Dieter kan förekomma.

Norge mm 214

Arbetet har sin grund i Rudolf Steiners (1861 – 1925) framforskade människokunskap och ur denna kunskap en inspiration till alternativ inom bl.a. miljö och jordbruk, skola och konst, samt vård och omsorg för människor i behov av själslig vård.

  • Att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.